.

 

Kniha zaznamenáva rozšírenie vtákov na Slovensku v rokoch 1980 - 1999. Je výsledkom práce širokého kolektívu 31 autorov textov, ktorí vychádzali z literárnych podkladov a práce 271 terénnych spolupracovníkov. Slovensko sa tým zaradilo k nemnohým krajinám, ktoré majú aktualizovaný stav poznatkov o rozšírení, početnosti a ochrane vtákov vo forme ucelenej monografie. Autori sumaritujú v textoch poznatky o distribúcii všetkých 340 druhov divožijúcich vtákov, potvrdených na Slovensku k 1. januáru 2000 (okrem voľne žijúceho holuba domáceho). Texty doplňuje okolo 400 máp rozšírenia vybraných druhov počas hniezdenia, zimy, prípadne máp mimohniezdneho výskytu. Texty o druhoch obsahujú informácie o ich rozšírení v Európe, detailne na Slovensku, o stave ohrozenia a ochranárskych návrhoch, ale aj podrobné údaje o statuse ich ochrany podľa medzinárodných kritérií. Kniha uvádza aj odhady národných hniezdnych a zimujúcich populácií všetkých druhov vtákov, ako aj ich populačné a územné trendy v rokoch 1980-1999.

Peter Urban spracoval kapitolu Chránené územia Slovenska.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Veda v Bratislave.

 

Citácia:

Urban P. 2002: Chránené územia Slovenska. Pp.: 25-28. In. Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.