Miroslav Lukáč 2010

  

Zlatá kniha Hontu (recenzia)

Peter Urban a kol.: Zlatá kniha Hontu. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo

Matice slovenskej, 500 s. (r. 2010).

Pred dvoma rokmi vo februári 2008 ma po pohrebe dr. Vacholda oslovil

dr. Peter Urban, s ktorým som sa letmo poznal a požiadal o spoluprácu

pri budúcej Zlatej knihe Hontu. Vtedy som ešte netušil, že ju budem držať

v rukách po tak krátkom čase. Zlatá kniha je „skutočne“ zlatá, čo vyplýva

z bohatých dejín Hontu, ktorého zlaté bane sa stali zásobárňou uhorského

a neskôr habsburského zlatého pokladu. Vysvetlením prečo zlatá (kniha

Hontu) je vlastne úvodom k celej publikácii. Je rozdelená do niekoľkých

častí (kapitol), ktoré spracovalo 27 spoluautorov. V prvej kapitole (O

Honte bližšie) sa dozvieme viac o vymedzení regiónu, prírode, historickom

vývoji od župy kráľovskej k župe šľachtickej (stolica), hodnostároch

Hontu, počiatkoch honštianskej šľachty. V kapitole Hrdé mestá Hontu

autori prezentujú starobylé mestá – Banskú Štiavnicu s Banskou Belou

a bývalými predmestiami Štiavnice, ďalej Pukanec aj Šahy. V tejto kapitole

kronikár nášho mesta a pracovník Kultúrneho centra a Múzea A.

Sládkoviča v Krupine spracoval a predstavil bohaté dejiny Krupiny vrátane

pamiatok a krupinských osobností (A. Sládkovič, E. M. Šoltésová, M.

Matunák a J. C. Hronský). V kapitole o hontianskych hradoch, dedinách

a dedinkách autori priblížili hontianske hrady Hont, Drégeľ (v dnešnom

Maďarsku), Hrádok (stará Litava), Čabraď (tiež Litava), Sitno, historička

dr. H. Žažová spracovala premonštrátsky kláštor v Bzovíku. Okrem hradov

a kláštora spoznáme dediny Svätý Anton s kaštieľom a jeho starobylými

rodmi Koháryovcovami a Coburgovcami, ďalej Hontianske Nemce,

Príbelce (so slovenskými osobnosťami Jánom Čaplovičom, Vialiamom

Paulínym Tóthom, Jankom Kráľom a Jánom Rotaridesom), Sebechleby,

Balog nad Ipľom, Stredné Plachtince, Sucháň so svojimi „múzeami“

a maďarskú obcec Nagybörzsöny. V kapitole Zlaté ruky obyvateľov

Hontu defilujú remeselníci a remeslá (štiavnické umelecké kováčstvo,

banícke ľudové umenie, kamenné a kamenárske zaujímavosti Brhloviec

a Tesárske dúpence, fajkárstvo a fajkári v Honte, signované tehly, sklárska

huta v Čabradskom podradí, hontianske mlyny, paličkované čipky,

prezentácia pôvodných remesiel a poľnohospodárskych prác v Hrušove

– Hontianska paráda, tradičná ľudová kultúra Hontu), špeciálne hontianske

vinohradníctvo a vinárstvo, vínne pivnice a pukanské ľochy, Stará

hora v Sebechleboch. V kapitole Hontianske kamene, kaňony, údolia

a rieky chceme upozorniť na Krupinské bralce (Štangarígeľ), Dudinské

travertíny, najstaršie kamene Hontu, špeciálne na spečené valy v Honte,

Sitno, rieky Hontu (Dunaj, Hron, Ipeľ) a chránené územia. V tejto kapitole

sa nezabudlo na krupinského rodáka a prídovedca RNDr. Júliusa

Vacholda. V kapitole Ďalšie zaujímavosti Hontu autori nezabudli na

poľovníctvo, poľovnú zver, Dni Svätého Huberta, ruže a ružiari (tu aj

text Rudol Geschwind od M. Lukáča), časť o kraji v ktorom sa rodia

dobrí herci (J. Pántik, Š. Kvietik, M. Kňažko, J. Filip, G. Valach, M.

Labuda, M. Vášáryová a V. Polónyi). Na záver nechýba výber citovanej

a odporúčanej literatúry. Po poďakovaní nasleduje trojjazyčné rezumé

v angličtine, nemčine a maďarčine, nechýba miestny a menný register.

Hoci výber kapitol nie je kompletný, dáva tušiť, že sa do rúk čitateľovi

dostáva výnimočné dielo autorov, napospol odborníkov v problemtikách,

o ktorých píšu. Autori pracujú s archívnymi prameňmi aj cudzojazyčnou

literatúrou, čo dáva tejto knihe punc originality ako knihy, ktorá sa vydáva

len výnimočne - možno raz za čitateľský život. O Honte vyšlo niekoľko

publikácií z pera Šahančana Karola Csákyho, ktorý najmä maďarským

obyvateľom sprostredkúva bohatstvo nášho regiónu (Honti barangolások

– Prechádzky po Honte; Honti arcképczarnok – Dvorana portrétov

osobností Hontu atď...), vynikajúca etnografická monografia kolektívu

autorov pod vedením Jána Botíka (Hont – tradície ľudovej kultúry)

a ešte maďarská historická monografia Hont vármegye és Selemecbáyna

szab. kir. város (Hontianska župa a Banská Štiavnica slobodné kráľovské

mesto) a mnohé ďalšie (najmä dielčie) publikácie. Zlatá kniha Hontu síce

v špeciálnom zameraní vyššie uvedené publikácie neprekoná, treba však

povedať, že je prínosom v práci s novými poznatkami a komplexnosťou

problematík. Tu uvediem príklad od dr. P. Maliniaka - Ján Kružič, prvý

protiturecký kapitán Krupiny, o ktorom sa dozvieme viac než v bežnej

slovníkovej literatúre. Ako nedostatok publikácie možno vytknúť to, že

citácie sa uvádzajú za jednotlivými kapitolami, niektoré nemajú žiadne

citácie resp. uvedenú literatúru. Vývoj Hontu po roku 1526 nie je celkom

dotiahnutý, nedokončený ostáva zoznam hodnostárov a úradníkov Hontu

(župani, podžupani, notári...). Škoda, že na tejto časti nespolupracoval

dnes už nebohý doc. Žudel. Práca ostáva ostatným historikom. Citácie ku

všetkým kapitolám mohli byť na konci celej práce - napríklad pred zoznamom

odporúčanej literatúry. Hoci v niektorých prácach takýto postup

pôsobí zborníkovo, s potešením musím priznať, že Zlatej knihy Hontu

sa to netýka. V práci sú zastúpené viaceré hontianske dediny, no mnohé

významné chýbajú. Teba však uznať, že to ide na vrub možností celého

rozsahu knihy a vydavateľského zámeru. Zaiste by sa dalo spracovateľom

jednotlivých kapitol čo-to vytknúť, no vcelku kniha pôsobí usústavnene.

Tomu pomáha aj vynikajúca grafika a redaktorská úprava. Knihu odporúčam

všetkým, ktorí majú vážny záujem o dejiny nášho mesta, celého

regiónu a špeciálne oblastí, ktoré vyššie uvádzam. Zlatá kniha Hontu

sa stane ozdobou každej verejnej i súkromnej knižnice. Rád by som sa

dočkal nových hontianskych monografii zameraných na vybrané oblasti

– osobnosti Hontu – hontiansku šľachtu – architektúru – kláštory – kostoly

– kaplnky – patrocíniá - prírodu Hontu a pod. Na záver len niekoľko

slov. Vďaka za tento vydavateľský počin – v budúcnosti tu asi dlho nič

podobné nebude. Tešme sa zo „zlatých“ písmen tohto výnimočného diela!

Dr. M. Lukáč

 

Krupinské aktuality, ročník 1, 2010, jún

https://www.krupina.sk/noviny/ka_jun.pdf