.

Druhová ochrana živočíchov je mimoriadne dôležitou, potrebnou, no citlivou záležitosťou. Pracuje sa v nej so živými tvormi, preto musia byť potrebné rozhodnutia rýchle, jednoznačné, presné a účinné. Ochrana a manažment chránených druhov živočíchov si preto vyžadujú znalosti o bionómii a ekológii daných taxónov, ich populačných trendoch a biotopových nárokoch. Treba vedieť ako živočíchy reagujú na zmeny prostredia a na rôzne faktory ohrozenia, určiť životaschopnosť ich populácií v konkrétnom prostredí, v ktorom žijú. Až následne je možné navrhnúť a realizovať opatrenia pre ochranu druhov a ich biotopov, vrátane ich prípadného aktívneho manažmentu a monitorovať ich účinnosť. Zapojiť do daných aktivít všetkých zainteresovaných, komunikovať s nimi a vhodným spôsobom informovať verejnosť o potrebe i výsledkoch týchto aktivít.

Učebnica nadväzuje na podobné publikácie o manažmente chránených území a chránených druhov rastlín. Okrem všeobecnej problematiky manažmentu chránených druhov živočíchov, definícií základných pojmov a vzťahov, približuje formou osobitných boxov vybrané konkrétne príklady z danej problematiky na Slovensku i v zahraničí. Pri ich výbere bol kladený dôraz na obsahové zameranie seminárov z Manažmentu chránených druhov živočíchov na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa tento predmet vyučuje ako jeden z mozaiky viacerých predmetov komplexu ochrany prírody a krajiny a ochranárskej biológie (Conservation Biology).  Aj preto je učebnica určená predovšetkým jej študentom, ale tiež ich kolegom z ostatných univerzít, na ktorých sa preberá daná problematika, ako aj všetkým záujemcom o ňu.

 

Knihu vydalo Vydavateľstvo Belianum, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Citácia:

Urban P. 2013: Manažment chránených druhov živočíchov. Vydavateľstvo Belianum, Banská Bystrica, 101 pp. ISBN 978-80-557-0627-6

Link:

https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/oznamy-pre-studentov/nova-ucebnica-manazment-chranenych-druhov-zivocichov-p-urban.html