.

  Vydra riečna na Slovensku. Rozšírenie, biológia, ohrozenia a ochrana.

 

Vedecká monografia v anglickom jazyku je prvou samostatnou publikáciou o vydre riečnej, ktorá patrí do čeľade lasicovitých šeliem (Mustelidae), na Slovensku. Vydra je ohrozený a chrá­nený druh, zároveň však patrí medzi tzv. konfliktné druhy živočíchov v dôsledku spôsobovania ekonomických strát na rybách. Vydra patrí medzi kľúčové, vlajkové, ohniskové i svorníkové druhy a preto je nutné realizovať jej systematický výskum a monitoring.

Cieľom publikácie je na 132 stranách zhrnúť poznatky o rozšírení a biológii vydry riečnej na Slovensku, analyzovať faktory ohrozenia a načrtnúť ochranárske a manažmentové opatrenia zabezpečujúce priaznivý stav tohto druhu.

 

Knihu vydala Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

 

Citácia:

Urban P., Kadlečík J., Topercer J. & Kadlečíková Z. 2010. Eurasian otter (Lutra lutra L.) in Slovakia. Distribution, biology, risks and conservation. Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica, 132 pp.