MANAŽMENT CHRÁNENÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV –VYBRANÉ PROBLÉMY. 2. aktualizované a doplnené vydanie.

Prvé vydanie učebnice vyšlo  v roku 2013. Tesne pred jej dokončením schválila vláda Slovenskej republiky zákon č. 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2014. Novela okrem iného obsahuje aj úpravu definícií vybraných pojmov, všeobecnej ochrany druhov živočíchov i náhrady škody spôsobenej vybranými živočíchmi. V nasledujúcom roku vyšiel k nemu vykonávací právny predpis – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 158/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prvej verzii učebnice je ešte uvedený stav v zmysle zákona a jeho úprav do nadobudnutia účinnosti týchto úprav. Preto bolo potrebné vydať druhú, aktualizovanú verziu učebnice, ktorá reflektuje uvedené zmeny právnych predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že toto vydanie vyšlo „len“ v elektronickej podobe, bolo možné ho rozšíriť nielen o vyššie uvedené zmeny právnych predpisov, ale aj o úpravy niektorých (pomerne dynamických) informácií súvisiacich napríklad so sústavou Natura 2000, ale aj o ďalšie príklady vo forme boxov, či obrázky, ktoré sa do prvej verzie (vzhľadom na jej obmedzený rozsah nezmestili).

 

Citácia

Urban P. 2019: Manažment chránených druhov živočíchov - Vybrané problémy. 2. aktualizované a doplnené vydanie.Belianum,Banská Bystrica, 212 pp., ISBN 978-80-557-1543-8

 Dostupné na:

https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/publikacie/