NÁRODNÝ SYSTÉM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY NA

Cieľom vysokoškolských skrípt je uľahčiť študentom orientáciu v zložitých otázkach 
 
a problémochohrozenia druhov, biotopov a abiotických prvkov krajiny, právnych a 
 
organizačných opatrení,ale aj ich praktickej ochrany. Podrobnejšie sa venujú územnej ochrane 
 
– prírodnýmzaujímavostiam a hodnotám jednotlivých chránených území na Slovensku, ale aj 
 
ochraneprírody a krajiny mimo chránených území. V závere je publikácia doplnená o úvahy 
 
o etikezodpovednosti človeka voči prírode. Venovaná nie je len študentom, ale aj odbornej 
 
verejnosti, pracovníkom v praxi a učiteľom.
 
Knihu vydalo Vydavateľstvo Belianum, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Citácia: 
 
Škodová M. & Urban P. 2015: Národný systém ochrany prírody a krajiny na Slovensku. FPV 
 
UMB Banská Bystrica, 155 pp. ISBN 978-80-557-960-4