OHROZENIE A OCHRANA BIODIVERZITY. VYBRANÉ KAPITOLY Z GLOBÁLNYCH PROBLÉMOV

Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov.

 

Ide o odbornú publikáciu charakteru učebnice, písaná je však zrozumiteľne a je pútavo ilustrovaná s grafmi a fotografiami zo Slovenska aj zahraničia, venuje sa téme ohrozenia a ochrany biodiverzity, od globálnej úrovne po územie SR. Nejde o vedecké dielo analyzujúce stav ohrozenia jednotlivých taxonomických skupín. Avšak je cenné komplexným poňatím širších súvislostí významu, rastúceho ohrozenia a ochrany biodiverzity, vrátane otázok medzinárodného práva a nášho vzťahu k prírode.

Hoci ide o vysokoškolskú učebnicu, okrem študentov môže poslúžiť aj ostatným záujemcom o ochranu biodiverzity na všetkých úrovniach, pracovníkom orgánov organizácií ochrany prírody a krajiny, mimovládnych organizácií, ako aj mnohým ďalším.

 

Knihu vydali Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta Piešťany.

 

Publikácia získala Cenu rektorky UMB v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2011 v kategórii Vysokoškolská učebnica

Citácia:

Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica; Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica, Bratislava, 320 pp.