PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE Z OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A STAROSTLIVOSTI O PRÍRODNÉ ZDROJE

Skriptá dopĺňajú praktickými príkladmi prvé dve časti vysokoškolských učebných textov
 
(Všeobecné aspekty ochrany prírody a krajiny, Národný systém ochrany prírody a krajiny na 
 
Slovensku). Nachádza sa  v nich dvadsiatka príkladov z histórie ochrany prírody, druhovej 
 
ochrany flóry a fauny, ale aj starostlivosti o prírodné zdroje vrátane chránených území. 
 
Prezentované sú nielen úspešné projekty ale aj také, ktorých realizácia bola menej úspešná a 
 
je doteraz výzvou. Z geografického hľadiska sme použili pre relevantnosť nielen príklady zo 
 
zahraničia a okolitých regiónov ale najmä z domáceho prostredia. Viaceré z prezentovaných 
 
príkladov sú dôkazom toho, že ak chceme zabezpečiť ochranu a efektívny manažment druhov 
 
a území, musíme dbať nielen na biologické zákonitosti ale aj spoločensko-ekonomické 
 
súvislosti ochrany. 
 
Knihu vydalo Vydavateľstvo Belianum, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Citácia: 
 
Urban P., Škodová M., Mezei A., Saxa A. & Švajda J. 2015: Prípadové štúdie z ochrany 
 
prírody a krajiny a starostlivosti o prírodné zdroje. FPV UMB, Banská Bystrica, 152 pp., ISBN  
 
978-80-557-0958-1