ÚVOD DO SYSTÉMOVEJ EKOLÓGIE I. Od environmentálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov

Prvý diel učebnice  predstavuje úvod do problematiky systémovej ekológie, ktorý autori úmyselne poňali netradične širšie. Zasadili ho do kontextu súčasnej globálnej krízy, s dôrazom na jej environmentálny rozmer a priblíženie jej hybných síl, a hľadanie udržateľných spôsobov našej existencie.  Zaoberá sa širšími východiskami a súvislosťami, od súčasnej environmentálnej krízy cez princípy týkajúce sa organizácie hmoty od jej najnižšej po najvyššiu úroveň (vrátane biogeochemických cyklov), ako aj tokov energie, termodynamických zákonov, ktoré sú kľúčové pre život. Približuje základné princípy organizácie biologických a ekologických systémov, ako aj koncepciu nerovnovážnej termodynamiky živých systémov, nadväzujúcich adaptívnych vývojových cyklov ako aj revíziu koncepcie udržateľnosti na biofyzikálnom základe.  
 
Knihu vydalo Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Citácia: Sabo P., Urban P., Malina R., Švajda J. & Turisová I. 2020: Úvod do systémovej ekológie. Od environmentálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov. Belianum, Banská Bystrica, 286 s. ISBN 978-80-557-1728-9