VŠEOBECNÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Úbytok biodiverzity a narušenie život udržujúcich systémov Zeme sa v posledných rokoch
 
stávajú čoraz vážnejšou hrozbou. Táto situácia len zdôrazňuje nutnosť potreby zmeny 
 
paradigmy a realizáciu účinnej a efektívnej modernej ochrany prírody. Skriptá Všeobecné 
 
aspekty ochrany prírody a krajiny sú prvou časťou troch učebných textov venovaných 
 
ochrane prírody a krajiny. Pozostávajú zo štyroch hlavných kapitol. Prvá je venovaná 
 
biologickým a ekologickým aspektom ochrany prírody a krajiny vrátane vymierania druhov, 
 
ohrozeniam a negatívnym vplyvom, ktoré pôsobia aj na ich biotopy. Druhá kapitola poskytuje 
 
stručný prehľad vývoja ochrany prírody a krajiny v globálnom ale aj národnom kontexte. Pre 
 
zabezpečenie vykonateľnosti praktickej ochrany je potrebný právny a inštitucionálny rámec, 
 
ktorý je popísaný v tretej kapitole. Záverečná, štvrtá kapitola zdôrazňuje medzinárodný 
 
kontext, keďže chránené územia sú často dôležitou súčasťou medzinárodných sústav a sietí 
 
vrátane sústavy chránených území Natura 2000. 
 
Knihu vydalo Vydavateľstvo Belianum, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Citácia: Urban P., Mezei A., Saxa A., Klaučo M., Balková N. & Švajda J. 2015: Všeobecné 
 
aspekty ochrany prírody a krajiny. FPV UMB, Banská Bystrica, 186 s.  ISBN978-80-557-
 
0959-8