Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu

Skriptá predstavujú výber z aktuálnej, širokej, rýchlo sa rozvíjajúcej i
 
ekologického monitoringu a ňou súvisiacich tém. Nejde o komplexne poňaté a ucelené texty, ale len 
 
o stručný výber základných tém a problémov, ktoré sú preberané na prednáškach z predmetov 
 
Ekologický monitoring, resp. Aplikovaný biomonitoring na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej 
 
Bystrici.
 
Knihu vydalo Vydavateľstvo Belianum, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Citácia:
 
Urban P. 2015: Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu. Vydavateľstvo Belianum, Banská 
 
Bystrica, 130 pp. ISBN 978-80-557-0864-5
 
a obálku, ktorá ide aj do aktualít